Our Lady Queen of Heaven Roman Catholic Church


Letter from Archbishop Thomas Wenski


Dear parishioners,


As we reopen our churches for the celebration of the Mass and Sacraments with the People of God present and actively participating, we recognize that we cannot eliminate the very possible risk of infection from the novel corona virus or COVID-19. However, your parish priests and I are committed to mitigating the risk as much as possible. We reopen because we believe as Church that there are no substitutes for the reception of the sacraments and our first priority is to be the sign of hope and instrument of the salvation of the entire human race."

On Tuesday, May 26, parishes will resume celebrating daily Masses. (May 18 in Monroe County). However, social distancing will be required with approximately 6 feet separation between persons (except for family members from same household); worshippers are asked to wear a face mask and to keep it on during Mass, removing it only to receive Holy Communion. Hymnals, missalettes, holy water will be removed from the church; and the church and its facilities will be sanitized between services. Hand sanitizers are available at church entrances. In entering or leaving the church, and in approaching the altar to receive Holy Communion please maintain proper social distance. These arrangements will take some time getting used to and so you are asked to pay attention to ushers or others who may be directing. After Mass please do not congregate in the church or outside but make your way home.

During Mass, please do not hold hands (for example, during the praying of the Lord's Prayer), or exchange the Sign of Peace. While preaching or at the altar the celebrant will not use a face mask, but he and other ministers will when they distribute Holy Communion. (If anyone disagrees about the necessity of wearing a face mask, I would ask that person to wear it anyway - out of respect for and charity towards their fellow parishioners.)

Social distancing will reduce the numbers of faithful that can be accommodated - perhaps only 25-30% of your church's usual occupancy. Your parish priests -with input from their pastoral councils - will plan appropriately - perhaps by adding Masses to the schedule if necessary or setting up some type of "reservation system" to assure that everyone who wishes to attend can do so.

The dispensation from the obligation of attending Mass on Sunday continues indefinitely. Good judgment and reason should guide your decision as to when you should resume coming to Sunday Mass.

If you are sick or have flu like symptoms, stay home. If you are frail because of age or are vulnerable because of an underlying condition, or you are a caretaker of someone who is, it might be reasonable for you to stay home. If you are fearful, stay home.

These "home bound" parishioners should contact the parish rectory and arrange for the Sacraments to be brought to them.

We do not live in a risk-free world-we never have. There is a certain amount of risk we assume when we cross a street, or when we get in our cars to go to work or even to the comer store. We can never eliminate risk completely, but prudence helps us to mitigate risk whenever and wherever possible. So, when we cross a street, we go to a crosswalk and look both ways before crossing; when we get into our car, we make sure that it is operating safely, that the brakes work, etc. and when we make a turn we use our turn signals.

The corona virus, COVID-19, has introduced new risks into our lives -and until a vaccine is widely available, we will be unable to eliminate completely the risks, but we must prudently try to mitigate those risks wherever and whenever possible. For this reason, the entire world put itself into "lock down", practicing social distance, washing hands frequently, and pretty much staying at home as much as possible. The "lock down" succeeded in as much as the spread of this very contagious virus was flattened and our hospitals were not overwhelmed with COVID-19 cases. Nevertheless, a high price was paid by all - for all were affected even if not all were infected. Our lives were upended: schools closed, public gatherings limited, millions of jobs lost - and, to be sure despite these measures, many thousands fell sick and too many of our loved ones died.

 

In the Archdiocese of Miami, we suspended Masses with congregations present beginning March 16. However, we never "closed": our parish offices remained open, our schools, our Catholic Charities, our Catholic Health Services, our Pastoral Center all continued their operations. Priests continued making sick calls, hearing confession, and offering Mass daily. Through livestreaming of Masses, Bible studies and many other activities your priests strove to remain present to you, their parishioners. And while they could not celebrate Masses in church with you these past many weeks, they never failed in offering you, the people of God, their most "essential service" of their prayers.

 

Our civic authorities throughout the US and the world are slowly "unlocking" the various jurisdictions under their control even while scientists and medical professionals continue to urge caution. The novel corona virus is still among us - as is the risk of contagion. As we move to reopen, prudence - the ability to govern and discipline ourselves by the use of reason - must govern our actions. There is no substitute for good judgment.

 

Sincerely yours in Christ, 

Most Reverend Thomas G. Wenski 

Archbishop of Miami

FRENCH/CREOLE 

Frè m ak Sè m yo,

 

Kòm n ap rekòmanse lamès ak sakreman yo an prezans pèp Bondye a prezan nou rekonèt  nou pa kapab elimine tout posib risk  akòz epidemi “korona viris” oswa COVID-19. Sepandan, pè pawas yo ak mwen menm  pran angajman pou nou diminye risk la otan li posib.

 

Kòm Legliz, nou kwè  pa gen anyen ki ka plas sakreman yo nan lavi nou kom kretyen; epi, sa k gen premye enpòtans pou nou se sèvi kom siy lespwa ak enstriman  delivrans  tout moun.

 

Madi, 26 me, pawas yo pral rekòmanse selebre Mès chak jou. (depi 18 me nan pawas nan Monroe yo). Sepandan, yo mande distans moun  ak moun  apeprè 6 pye separasyon. (eksepte pou manm fanmi nan menm kay); epi fò chak moun k ap asiste lamès sèvi ak yon mask k ap kourvi nen ak bouch yo. Se sèlman lè w a kominye w a retire mask la.

 

Ti liv chan yo pou swiv mès la, dlo benit, tout bagay sa yo pap rete nan legliz la; apre chak Mès, ap gen yon ekip pou dezenfekte plas yo.  “Sanitizers”, sa vle di, dezenfektan pou men yo ap disponib nan nan antre ak soti legliz la. Lè n ap apwoche lotèl la pou resevwa lakominyon tanpri kenbe bon distans ant ou menm ak moun ki devan w ak deyè w la.

 

Aranjman sa yo ap pran kèk tan pou nou abitye ak  yo. Kidonk sa mande pou ou prete atansyon ak sila yo ki la pou ede w, oswa lòt moun ki ka ap dirije. Apre Mès, tanpri pa rasanble an group nan legliz la oswa deyò, ale  tou dwat  lakay ou.

 

Pandan Mès, tanpri pa kenbe men (tankou pandan lapriyè nan lapriyè Papa nou), oswa nan echanj siy lapè a. Pè a pandan li sou lotèl la p ap mete yon mask; men, li menm ak lòt minis yo ap mete li lè yo ap distribiye lakominyon. (Menmsi ou ka pa dakò sou nesesite pou mete yon mask, mwen ta mande w mete l kanmenm kòm yon jès respè ak charite nou  dwe genyen pou pawasyen parèy yo.)

 

Sosyal distans ap diminiye kantite  fidèl legliz la ka pran - petèt sèlman 25-30%  dapre gwosè legliz la. Prèt pawas ou a avèk konkou konsèy pastoral la ap planifye kijan pawas ka resevwa fidèl ki vle vin asiste lamès yo – petèt, y a ajoute plis mès nan orè pawas la si sa nesesè, oswa mete kanpe kèk kalite "sistèm rezèvasyon" ka asire  tout moun ki vle patisipe kab fè sa.

 

Pou lè moman, mwen leve obligasyon pou fidèl yo asiste lamès dimanch yo. Se bon jijman ak larezon ki pral dwe gide desizyon ou konsènan kilè ou ta dwe repran ap vini Lamès Dimanch.

 

Si ou malad oswa ou genyen sentòm grip la, rete lakay ou. Si ou frajil paske ou gen laj oswa ou vilnerab akòz yon kondisyon sante w, oswa w se yon moun k ap okipe moun ki malad, li ta ka rezonab pou ou, pou w rete lakay ou. Si ou pè, rete lakay ou.

 

Pawasyen "ki dwe rete lakay " ta dwe kontakte biwo pawas la epi fè aranjman pou yo ka visite w lakay yo epi pote sakreman pou yo.

 

Pa gen yon kote sou late beni kote pa gen risk.. Depi ou travèse lari, gen risk, depi ou soti pou kondi machin ou, gen risk. Nou pa janm ka elimine risk konplètman, men prekosyon pa kapon, Fò nou chache bese risk nan tout sikontanss. Se konsa, lè nou travèse lari, nou ale nan yon pasaj pou pyeton ak gade tou de bò anvan nou travèse; lè nou rantre nan machin nou an, nou asire  l ap fonksyone san danje, fren yo travay, elatriye; e lè nou fè yon vire nou itilize siyal vire nou yo.

 

Viris Korona, COVID-19, te entwodwi nouvo risk nan lavi nou - e toutotan yon vaksen poko disponib , nou pap kapab elimine risk yo nèt, men nou dwe pran prekosyon, eseye bese risk sa yo mezi li posib. Pou rezon sa a, tout peyi yo mete tèt yo lòk, pratike distans sosyal, lave men souvan, ak  rete nan kay ki pi bon toujou. "

 

Sa te gen siksè malgre viris la tap gaye nan bouk yo, li te aplati kantite moun ki ta sipoze anvayi lopital yo ak COVID-19. Sepandan, malgre tou, sa koute nou chè, menm si tout moun pat enfekte men tout moun te afecte. Lavi nou te ranvèse tèt anba: lekòl yo fèmen, rasanbleman piblik limite,  milyon sou milyon  travay pèdi – malgre tout mezi sa yo, anpil milye tonbe malad epi tròp moun mouri kanmenm.

 

Nan Achidyosez Miyami an, nou te sispann mès ak piblik yo depi 16 mas. Sepandan, nou pa janm "fèmen": biwo pawas nou rete ouvè, lekòl nou yo, òganizasyon charitab Katolik nou an, sèvis sante Katolik nou an, sant pastoral nou kontinye operasyon yo. Prèt yo kontinye fè pran swen malad, tande konfesyon, epi yo ofri mès chak jou. Epi, yo t ap ofri lamès ak lòt aktivite sou entènèt. Epi menmsi pè pa te kapab selebre mès  ak prezans no unan legliz yo, yo pa janm echwe pou ofri pèp Bondye a yon  "sèvis esansyèl": lapriyè yo.

 

Otorite sivik nou yo toupatou nan Etazini ak nan lòt peyi yo "ouvè" divès kalite jiridiksyon anba kontwòl yo; men, siyantis yo ak pwofesyonèl sante kontinye mete nou sou pinga nou. Nouvo viris Corona a toujou avèk nou – epi, risk kontaminasyon an toujou la. Kòm nou n ap rekòmanse ak lames yo, se bon konprann - kapasite sa pou nou aji ak lòd ak disiplin -epi  sèvi ak larezon ki dwe gouvène aksyon nou tout. Bon jijman pa negosiyab.

 

Sèvitè ou nan Kris la,

 

Monsenyè Thomas G. Wenski

Achevèk Miami an

 SPANISH


Queridos feligreses:
Al reabrir nuestras iglesias para la celebración de la Misa y los Sacramentos
con el Pueblo de Dios presente y participando activamente, reconocemos que
no podemos eliminar el muy posible riesgo de infección por el nuevo
coronavirus o COVID-19. Sin embargo, sus párrocos y yo estamos
comprometidos a reducir el riesgo tanto como sea posible. Reabrimos porque
creemos, como Iglesia, que no hay sustitutos para la recepción de los
Sacramentos, y nuestra primera prioridad es ser "el signo de esperanza y el
instrumento de salvación de toda la raza humana".
El martes 26 de mayo, las parroquias volverán a celebrar Misas diarias
(desde el 18 de mayo en el condado de Monroe). Sin embargo, se requerirá
el distanciamiento social con una separación de aproximadamente 6 pies
entre las personas (excepto los miembros de una familia con el mismo
hogar); a los fieles se les pide que usen una máscara sanitaria y que la
mantengan puesta durante la Misa, quitándosela solo para recibir la Sagrada
Comunión. Los himnarios, los misales y el agua bendita serán removidos de
la iglesia; y la iglesia y sus instalaciones serán desinfectadas entre servicios.
Los desinfectantes para las manos estarán disponibles en las entradas de la
iglesia. Al entrar o salir de la iglesia, y al acercarse al altar para recibir la
Sagrada Comunión, se les ruega que mantengan una distancia social
adecuada.
Necesitaremos de algún tiempo para acostumbrarnos a estos arreglos, y, por
lo tanto, se les pide que presten atención a los ujieres u otras personas que
puedan estar dirigiendo. Después de la Misa, por favor, no se congreguen en
la iglesia o en el exterior, sino diríjanse a sus casas.
Durante la Misa, no se tomen de las manos (por ejemplo, durante el rezo de
la Oración del Señor), ni intercambien el Signo de la Paz. Mientras predique o
se encuentre en el altar, el celebrante no usará una máscara sanitaria, pero él
y los otros ministros lo harán cuando distribuyan la Sagrada Comunión. (Si
alguien no está de acuerdo con la necesidad de usar una máscara sanitaria,
yo le pediría a esa persona que la usara de todos modos, por respeto y por
caridad hacia sus hermanos feligreses.)
El distanciamiento social reducirá el número de fieles que pueden ser
acomodados quizás solo en 25 a 30 por ciento de la capacidad habitual de su
iglesia. Sus sacerdotes parroquiales, con el aporte de sus consejos planearán
adecuadamente, tal vez agregando más Misas al horario si fuera necesario, o
estableciendo algún tipo de "sistema de reservaciones" para garantizar que
todos los que deseen asistir puedan hacerlo.
La dispensa de la obligación de asistir a Misa el domingo continúa
indefinidamente. El buen juicio y la razón deben guiar su decisión sobre
cuándo deben continuar asistiendo a la Misa dominical.
Si está enfermo o tiene síntomas similares a los de la gripe, quédese en casa.
Si es frágil debido a su edad, o es vulnerable debido a una afección
subyacente, o si tiene bajo su cuidado a alguien que lo es, sería razonable
que se quedara en casa. Si siente temor, quédese en casa.
Estos feligreses "a domicilio" deben contactar a la rectoría de la parroquia y
hacer los arreglos para que se les lleven los Sacramentos.
No vivimos en un mundo libre de riesgos: nunca ha sido así. Hay una cierta
cantidad de riesgo que asumimos cuando cruzamos una calle, o cuando nos
subimos a nuestros autos para ir a trabajar, o incluso a la tienda más cercana.
Nunca podemos eliminar el riesgo por completo, pero la prudencia nos ayuda
a reducir el riesgo siempre que sea posible. Entonces, cuando cruzamos una
calle, vamos a un cruce peatonal y miramos a ambos lados antes de cruzar;
cuando nos subimos a nuestro auto, nos aseguramos de que esté
funcionando de manera segura, de que los frenos funcionen, etc.; y cuando
hacemos un giro, utilizamos nuestras señales de giro.
El coronavirus, COVID-19, ha introducido nuevos riesgos en nuestras vidas, y
hasta que haya una vacuna ampliamente disponible, no podremos eliminar
completamente los riesgos, pero debemos tratar de reducir esos riesgos con
prudencia, siempre que sea posible. Por esta razón, el mundo entero se
"encerró", practicando la distancia social, lavándose las manos con
frecuencia, y permaneciendo prácticamente en casa tanto como fuera
posible. El "bloqueo" tuvo éxito en la misma medida en que la propagación de
este virus altamente contagioso se redujo, y nuestros hospitales no se vieron
abrumados por los casos de COVID-19. Sin embargo, todos hemos pagado
un precio muy alto, porque todos nos hemos visto afectados, incluso aunque
no todos hemos sido infectados. Nuestras vidas dieron un vuelco: las
escuelas cerradas, las reuniones públicas limitadas, millones de empleos
perdidos y, a pesar de estas medidas, muchos miles se han enfermado y
muchos de nuestros seres queridos han muerto.
En la Arquidiócesis de Miami, suspendimos las Misas con la presencia de
congregaciones a partir del 16 de marzo. Sin embargo, nunca "cerramos":
nuestras oficinas parroquiales permanecieron abiertas; nuestras escuelas,
nuestras
Caridades Católicas, nuestros Servicios de Salud Católicos, nuestro Centro
Pastoral continuaron sus operaciones. Los sacerdotes continuaron llamando
a los enfermos, escuchando confesiones y ofreciendo la Misa todos los días.
Mediante la transmisión en vivo de Misas, estudios bíblicos y muchas otras
actividades, sus sacerdotes se esforzaron por permanecer presentes para
ustedes, sus feligreses. Y aunque no pudieron celebrar Misas en la iglesia
con ustedes en estas últimas
semanas, nunca dejaron de ofrecerle al pueblo de Dios el más importante de
sus "servicios esenciales": el de sus oraciones.
Las autoridades civiles de los Estados Unidos y el mundo están
"desbloqueando" lentamente las diversas jurisdicciones bajo su control,
incluso a pesar de que los científicos y los profesionales de la medicina
continúan instando a la cautela. El nuevo coronavirus todavía está entre
nosotros, al igual que el riesgo de contagio. A medida que avanzamos para
reabrir, la prudencia —la capacidad de gobernarnos y de someternos a la
disciplina mediante el uso de la razón—, debe regir nuestras acciones. No
hay sustituto para el buen juicio.
Afectuosamente suyo en Cristo,
Monseñor Thomas Wenski
Arzobispo de Miami